Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemeen

In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert Simons Kleding  u over de wijze waarop Simons Kleding persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden Simons Kleding persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als Simons Kleding persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe Simons Kleding omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van Simons Kleding, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als klant, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Simons Kleding.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Simons Kleding

Simons Kleding hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van klanten, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. Simons Kleding verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Simons Kleding is verantwoordelijke in de zin van de AVG.
Wilt u hierover contact opnemen met Simons Kleding, gebruik dan de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelt Simons Kleding en wat wordt er mee gedaan?

Simons Kleding verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld klanten, nieuwsbriefontvangers, (vrijwillige) medewerkers en andere geïnteresseerden. Simons Kleding verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

De categorieën persoonsgegevens die Simons Kleding verwerkt zijn:
Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)

Simons Kleding verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Hoe lang bewaart Simons Kleding uw persoonsgegevens?

Simons Kleding bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe gaat Simons Kleding om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen Simons Kleding of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.
Simons Kleding heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die Simons Kleding verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

Websitebezoekgegevens en cookies

In het beheersysteem van de website van Simons Kleding worden enkele functionele websitebezoekgegevens opgeslagen.

Wij gebruiken  de volgende verschillende tracking cookies: Google Analytics, Facebook, Instagram om onze dienstverlening te optimaliseren en advertentiegegevens aan te leveren voor websitebezoekers vab Facebook op basis van bezoekers van onze website.  
Deze gegevens blijven van Simons Kleding en worden niet aan derden verstrekt.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door Simons Kleding kunt u contact opnemen met Simons Kleding (0184-687552 administratie@simonskleding.nl of per post via kleyburgplein 29, 2957 AT Nieuw-Lekkerland). Graag helpen wij u verder. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek is een Procedure Datalekken opgesteld.

Wijzigingen privacybeleid

Simons Kleding streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd

TERUG